Polityka Prywatności

Informacje
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Troszczymy się o Państwa dane, ograniczając przechowywanie danych osobowych do minimum. W dalszej treści zaponacie się z obowiązującymi u nas procedurami ochronnymi.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa MASTER, w Bogusławicach 32. Skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@fhmaster.pl oraz telefonicznie: 609 752 630.
2. Administratorem danych osobowych jest FH MASTER – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest: świadczenie usług dla Państwa ( na podstawie korespondencji e-mail), realizację umów zawartych z kontrahentami, analitykę internetową strony www (analiza odwiedzin użytkowników) oraz ułatwienie kontaktu poprzez skrzynkę elektroniczną. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oraz udzielania odpowiedzi na zapytania, drogą e-mailową.
5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres.
6. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana są:
- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy;
- podmioty współpracujące z firmą w celu wykonania powierzonych im zadań;
- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.